ประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ

 

กลุ่มประเทศอาเซียน 

 
 
 
 
           สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  Association of South East Asian Nations

หรือที่เรียกว่า อาเซียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 โดยประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน คือ
 
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม
 
ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 พม่าและลาว
 
ได้เข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา  เมื่อ พ.ศ. 2542

ณ เวลาปัจจุบัน (พ.ศ.2556) มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ มี สำนักงานใหญ่อยู่ที่
 
กรุง จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือการรวมตัวกัน
 
สร้างคสามแข็งแกร่งทั้งด้าน อำนาจการต่อรองกับ มหาอำนาจ และ
 
ความร่วมมือระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ในด้านการจัดการและด้าน เศรษฐกิจโดยภาพรวม โดย อาเซียน นั้นมีประชาชนของ
 
แต่ละประเทศรวม 600 กว่าล้านคนและเนื้อที่นับได้ กว่า 4.4 ล้าน ตร.กม. 
 
 
โดยการร่วมมือกันมีมากมาย ดังเช่น
 
เขตการค้าเสรี  บริการ การลงทุนร่วม ข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศนอกกลุ่มอาเซียน
 
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือทางวัฒนธรรม การศึกษา เพื่อสร้างความแข็งแรง
 
และนำพา สมาชิกในย่าน หรือกลุ่มเดียวกัน พัฒนาไปพร้อมๆ และดูแลซึ่งกันและกัน

สมาชิกทั้งหมดได้แก่ (ธงชาติอาเซียน)
 
 
 
1.บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
 
เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   เป็นประเทศเล็กๆ
 
ปกครองโดย สุลต่านพื้นที่ รวม 5,770 ตร.กม.ส่วนใหญ่ชาวบรูไนนับศาสนาอิสลามนิกายซุนนี่
 
67% รองลงมาเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายาน 13% ศาสนาคริสต์ 10%ศาสนาฮินดู
 
ความเชื่อพื้นเมืองและอื่นๆ บรูไนเป็นประเทศที่มั่งคั่ง เพราะมีอุตสาหกรรมหลักคือน้ำมันดิบ
 
ที่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศ แต่ก็ยังขาดซึ่งบุคลากร แรงงาน อยู่พอสมควร
 
 
 

 
2.กัมพูชา ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
 
ตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   มีพื้นที่  181,035 ตร.กม.
 
เมืองหลวง  พนมเปญ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา 95% ศาสนาอิสลาม 3%
 
ศาสนาคริสต์ 1.7% ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 0.3% เศรษฐกิจหลักของกัมพูชานั้นมาจาก
 
อุตสาหกรรม สิ่งทอ เกษตรกรรม ก่อสร้าง เสื้อผ้าและการท่องเที่ยว และยังมี ทะเลสาบเขมร
 
เป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญที่สุดในภูมิภาค ส่วนภาษาที่ใช้โดยทั่วไป ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
 
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย และภาษาจีน
 
 
 

 
3.อินโดนีเซีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Republic of Indonesia
 
เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนและทวีปออสเตรเลีย
 
และระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกการปกครอง ประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี
 
มีประชากร 248 ล้านคน ในการสำรวจเมื่อปี 2554 โดย 61% อาศัยอยู่บนเกาะชวา
 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมีพื้นที่ 1,904,569 ตร.กม. เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุด
 
ในกลุ่มอาเซียนทั้งหมด และถือเป็น ตลาดที่ใหญ่มากในระแวกนี้การเปิดประชาคมอาเซียน
 
จะทำให้มีการเปิดตลาดการค้าระหว่างกันที่ใหญ่และมีประโยชน์มากที่สุด
 
 

 
4.ประเทศลาว (The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR)หรือ
 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
 มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร  เมืองหลวงเวียงจันทน์ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาทางการ
 
มีการปกครอง แบบคอมมิวนิสต์  มีประชากร ประมาณ 6.8 ล้านคน
 
เป็นประเทศที่มีธรรมชาติสวยงาม มีทรัพยากรสำคัญได้แก่
 
ไม้ ดีบุก ยิบซั่ม ตะกั่ว หินเกลือ เหล็ก ถ่านหินลิกไนต์ สังกะสี ทองคำ อัญมณี หินอ่อน น้ำมัน
 
 

 
5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
 
มีพรมแดนติดกับ ภาคใต้ของไทย เรียกว่า มาเลเซ๊ยตะวันตก และอยู่ทางตอนเหนือ
 
ของเกาะบอร์เนียวเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกเมืองหลวงคือกรุง กัวลาลัมเปอร์
 
ภาษาทางการคือภาษามาเลย์  มีการปกครองแบบสหพันธรัฐราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

มีพื้นที่ 329,847 ตร.กม.   ประชากร กว่า29 ล้านคน กว่าครึ่งมีเชื้อสาย มลายู มีศาสนาอิสลาม
 
เป็นศาสนาประจำชาติมีทรัพยากรธรรมชาติอี เช่น แร่ดีบุก แร่เหล็ก น้ำมันและแก๊สธรรมชาติ
 
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ของประเทศ
 
 
 

 
6.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
 
 เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจำนวน 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจาก
 
เอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 100 กมเมืองหลวงคือกรุงมะนิลา
 
ใช้ภาษาฟิลิปีโนและภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ  การปกครองแบบสาธารณรัฐเดี่ยว
 
ระบบประธานาธิบดีมีพื่นที่ 300,000 ตร.กม. จำนวนประชากร กว่า 100 ล้านคน ประชากรกว่า
 
ร้อยละ 80 นับถือศาสนาคริส นิกายโรมันคาทอลิก แร่ส่งออกสำคัญ คือ เหล็ก โครไมต์ ทองแดง
 
เงิน เป็นประเทศที่มี อารยธรรมแตกต่างจากอาเซียนด้วยกัน ตรงที่ รับอิทธิพลมาจาก
 
ฝั่งลาตินอเมริกา จนดูคล้ายๆกับ ทางโคลัมเบีย แม็กซิโกมากกว่าจะเป็นอาเซียนด้วยซ้ำไป
 
 

 
7.สาธารณรัฐ สิงคโปร์  ( Republic of Singapore)
 
เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมืองหลวง สิงคโปร์ ภาษาทางการใช้
 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษามาเลย์ ภาษาทมิฬการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐ
 
มีประธานาธิบดี เป็นผู้นำ มี พื้นที่  710 ตร.กม มีประชากรประมาณ 5 ล้านคน เป็นแหล่ง
 
กระจายสินค้า ท่าเรือ แหล่งรวมสินค้าการลงทุน ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และมี ธุรกิจ
 
น้ำมันเป็นอันดับ 2 ของโลก และค่าครองชีพที่แสนแพง แต่เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจ
 
เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอาเซียน และคงจะเป็นตัวบทสำคัญในหารนำพาประชาคมอาเซียน

ก้าวไปสู่ ประชาคมโลกได้ไม่ยาก
 
 

 
8.ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
 
ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนและมลายู ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
เมืองหลวง   กรุงเทพมหานคร ภาษาทางการ ภาษาไทยมีเนื้อที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร   
 
มีประชากรประมาณ 66 ล้านคน ประกอบด้วย 77 จังหวัด ประกอบด้วยไทยสยามประมาณร้อยละ
 
75 ไทยเชื้อสายจีนร้อยละ 14 ไทยเชื้อสายมลายูร้อยละ 3 ความหลากหลายทางเชื้อชาติโดยมีทั้ง
 
ชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายลาว ชาวไทยเชื้อสายมอญ ชาวไทยเชื้อสายเขมร ประชากร กว่าร้อยละ
 
90 นับถือศาสนาพุทธและถือว่าเป็นภาษาประจำชาติแม้ว่าจะไม่ได้ บัญญัติไว้ใน รัฐธรรมนูญก็ตาม 
 
ประเทศไทยถือได้ว่า เป็นแหล่งอาหารของโลก ยังรวมไปถึงเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่อันดับต้นๆ
 
ของโลกเลยทีเดียว นับว่า ในย่านอาเซียนไทยถือเป็นกลไก สำคัญที่จะพัฒนาประชาคมอาเซียนให้
 
ก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน
 
 

 
9.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)
 
 เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน
 
มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก
 
และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้  เมืองหลวงคือกรุงฮานอย   เมืองใหญ่สุดได้แก่กรุงโฮจิมินห์ซิตี

ภาษาทางการคือภาษาเวียดนาม มีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ มีพื้นที่  331,689 ตร.กม.
 
มีประชากรประมาณ 90 กว่าล้านคน

เวียดนามมีเศรษฐกิจที่ หลากหลายไม่ว่าจะเป็น การเกษตร ที่เป็นอีกแหล่งสำคัญใน ภูมิภาคนี้
 
และของโลก อุตสาหกรรม โดยเฉพาะ สิ่งทอ รวมไปถึง ทรัพยากร ธรรมชาติ เช่นแร่ และน้ำมัน
 
 
 
 
 
 
10.สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar)
 
เมืองหลวง กรุงเนปีดอ มีเมืองใหญ่สุดคือย่างกุ้ง(เมืองหลวงเก่า) ภาษาทางการใช้ภาษาพม่า

การปกครองแบบระบบประธานาธิบดี มีพื้นที่ 676,578 ตร.กม. พม่ามีประชากรกว่า 50 ล้านคน
 
เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ประเทศพม่า กำลังก้าวข้ามปัญหาภายในเข้าสู่ยุคที่ดีขึ้น
 
ทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ จึงถือเป็นเรื่องดีของการเปิดประชาคมอาเซียนเลยก็ว่าได้
 
เพราะพม่ามีทรัพยากรและความพร้อม ในการพัฒนาประเทศ อยู่อีกมากมาย
 
ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้อาเซียนก้าวเข้าไปสู่ความเป็นผู้นาได้ 
 
 
 
ประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ กลุ่มประเทศอาเซียน 
 
ประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ กลุ่มประเทศอาเซียน เรื่องน่าสนใจของประเทศในอาเซียน
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

confused smile

#2 By (171.4.43.173|171.4.43.173) on 2014-03-24 16:43

บทความประชาคมอาเซียน 10 ประเทศเป็นบทความที่ดีมากครับ ขอนำไปเผยแพร่แก่นักเรียนต่อไปนะครับbig smile