จำนวนประชากร&เมืองหลวง 10 ประเทศอาเซียน

 

ประเทศต่างๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาติประชาคมอาเซียน มีประกรรวมกว่า

629 ล้านคน มีความหลากหลาย ทางชนชาติเชื้อชาติ เป็นอย่างมากความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม ที่แปลกใหม่ รวมไปถึง เป็นกลุ่มที่ มี การนับถือศาสนาหลากหลาย ซ้ำยังมีจำนวนที่

ใกล้เคียงกัน ทั้ง พุทธ คริสต์ และ อิสลาม เรียงตามลำดับ ประชากร มากที่สุดไป น้อยที่สุด 

 
 
1.อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 

อันดับโลก : 4

ประชากร : 251,160,124 คน

ศาสนา : กว่า 85 เปอร์เซ็นนับถือศาสนาอิสลาม

เมืองหลวง : กรุง จาการ์ตา(Jakarta)  

 

2.ฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  Republic of the Philippines
 
อันดับโลก : 12

ประชากร : 105,720,644 คน

ศาสนา : กว่า 90  เปอร์เซ็นนับถือศาสนาคริสต์ และกว่า 80 เปอร์เซ็น
 
นับถือนิกายโรมันคาทอลิก

เมืองหลวง : กรุง มะนิลา(Manila)
 


3.เวียดนาม  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Vietnam

อันดับโลก : 14

ประชากร : 92,477,857 คน

ศาสนา : นับถือลัทธิขงจื่อ เต๋า พุทธมหายาน โรมันคาทอลิก โปรเตสแตนต์ และอื่น ๆ

เมืองหลวง : ฮานอย(Ha Noi)

 

4.ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

อันดับโลก : 20

ประชากร : 67,448,120 คน

ศาสนา : นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 93 รองลงมา คือ อิสลาส คริสต์ ฮินดู และอื่น

เมืองหลวง : Bangkok(กรุงเทพมหานคร)
 


5.สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar)

อันดับโลก : 24

ประชากร : 55,167,330  คน

ศาสนา : เช่นเดียวกับไทย นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 90 รองลงมา
 
คือ คริสต์ อิสลาส ฮินดู และอื่น

เมืองหลวง : เน ปิดอว์ (Nay Pyi Taw)

 

6.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

อันดับโลก : 43

ประชากร : 29,628,392  คน

ศาสนา : ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา อิสลาม

เมืองหลวง : กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)


 
 
7.กัมพูชา ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

อันดับโลก : 68

ประชากร : 15,205,539 คน

ศาสนา : ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา

เมืองหลวง : พนมเปญ (Phnom Penh)

 

8.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  Lao PDR 

อันดับโลก : 102

ประชากร : 6,695,166 คน

ศาสนา : กว่าร้อยละ 60 นับถือพระพุทธศาสนา รวมไปถึงลัทธินับถือบรรพบุรุษ
 
ที่ล่วงลับไปแล้ว

เมืองหลวง : เวียงจันทน์ (Vientiane)

 

9.สาธารณรัฐ สิงคโปร์  ( Republic of Singapore)

อันดับโลก : 115

ประชากร : 5,460,302 คน

ศาสนา : หลักคือ ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม แต่มีส่วนของการเลือกไม่นับถือศาสนา 

อยู่ในเปอร์เซ็นที่พอกับ คริสต์ และอิสลาม

เมืองหลวง : สิงคโปร์ (Singapore)


10.บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

อันดับโลก : 174

ประชากร : 415,717 คน

ศาสนา : กว่าร้อยละ 65 นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนี่ รองลงมาคือพุทธ
 
คริสต์และความเชื่อพื้นเมือง

เมืองหลวง : บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

double wink double wink double wink double wink double wink

#8 By 0828164413 (49.230.208.128|49.230.208.128) on 2015-07-28 18:08

sad smile

#7 By (49.230.208.128|49.230.208.128) on 2015-07-28 18:07

#6 By fern@aaa.com (171.5.250.203|171.5.250.203) on 2014-09-18 20:27

  cry

#5 By (106.0.211.64|106.0.211.64) on 2014-08-06 14:42

#4 By (106.0.211.64|106.0.211.64) on 2014-08-06 14:39

sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile

#3 By (110.168.204.241|110.168.204.241) on 2014-06-04 19:12

 

#2 By (1.1.231.104|1.1.231.104) on 2014-02-26 11:17

ขอบคุณของบอทความ 10 ประเทศอาเซียนมากครับ

#1 By 10 ประเทศอาเซียน (180.183.210.245) on 2013-08-14 17:21