ธงชาติประเทศอาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อังกฤษ: Association of South East Asian
 
Nations) อาเซียน หรือ ประชาคมอาเซียน ได้รวมตัวกันเพื่อความร่วมมือสร้างประโยชน์ทาง
 
ภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสมาชิก ในเขต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
อย่าง  กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 

มีธงบ่งบอกถึงลักษณะของประชาคมอาเซียน คือ ธงชาติอาเซียน
 
 
ธงอาเซียน
 
 
 
มีความหมายว่า 

ตรงกลางสัญลักษณ์สีเหลืองทองเป็นพุ่ม คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกัน หมายถึง
 
ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
 
 
ธงชาติประเทศอาเซียน
 
 
 
 
ธงชาติลาว

ธงนี้มีชื่อเรียกในภาษาลาวว่า ธงดวงเดือน ได้รับการออกแบบขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
 
โดย มหาสิลา วีระวงส์ นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวลาว

ธงสามแถบ สีแดง-น้ำเงิน-แดง แถบกลางกว้างเป็น 2 เท่าของแถบบนและแถบล่าง
 
ภายในมีวงกลมสีขาว สัดส่วนธง 2:3  ประกาศใช้ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518


สีแดง หมายถึง เลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาว

สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติ

พระจันทร์สีขาว เป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือลำน้ำโขง และหมายถึงเอกภาพ
 
ของชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (พรรคคอมมิวนิสต์ลาว)
 
หรือหมายถึงการกลับมารวมกันอีกครั้งของชาวลาวสองฝั่งโขง
 
 
 
 
 
 
ธงชาติบรูไน


"บรูไนดารุสซาลาม" (แปลว่า นครแห่งสันติสุข) ลักษณะของธงชาตินั้นเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 
พื้นสีเหลือง ภายในมีแถบสีขาวและสีดำวางพาดตามแนวทแยงมุม จากมุมบนด้านคันธงไปยัง
 
มุมล่างด้านปลายธง โดยสีขาวอยู่บน สีดำอยู่ล่าง กลางธงนั้นมีภาพตราแผ่นดินของบรูไน


พื้นธงสีเหลือง หมายถึงกษัตริย์ (ธงประจำพระองค์ของสุลต่านแห่งบรูไน ใช้ธงพื้นสีเหลือง)

สีขาวและสีดำ หมายถึงมุขมนตรีของประเทศบรูไน
 
 
 
 
 
 
 


มีลักษณะเป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในแบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน พื้นสีเหลือง
 
สีเขียว และสีแดง เรียงตามลำดับจากบนลงล่าง กลางธงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาวขนาดใหญ่
 
ความหมายของสัญลักษณ์ในธงชาติประกอบด้วย

สีเขียวหมายถึงสันติภาพ ความสงบ และความอุดมสมบูรณ์ของพม่า

สีเหลืองหมายถึงความสามัคคี สีแดงหมายถึงความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง เด็ดขาด

ดาวสีขาวหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
ธงชาติกัมพูชา


มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ผืนธงแบ่งตามแนวยาวเป็น 3 ริ้ว
 
โดยริ้วกลางนั้นเป็นพื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยู่ตรงกลาง
 
ริ้วที่อยู่ด้านนอกทั้งสองด้านนั้นกว้างริ้วละ 1 ส่วนพื้นสีน้ำเงิน ความหมายของสัญลักษณ์ในธง
 
นั้นสะท้อนถึง 3 สถาบันหลักของประเทศ ดังปรากฏในคำขวัญประจำชาติว่า "ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์" (เขมร: )
 
พื้นสีแดงมีความหมายถึงชาติ ปราสาทนครวัด
 
สีขาวหมายถึงสันติภาพและศาสนา ซึ่งเดิมมีรากเหง้าจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และได้เปลี่ยน
 
แปลงมาเป็นพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน

สีน้ำเงินนั้นหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์
 
 
 
 
 
ธงชาติเวียดนาม 

ธงชาติเวียดนาม ในปัจจุบันเป็นธงชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีชื่อที่เรียกโดย
 
ทั่วไปอีกชื่อหนึ่งว่า "ธงแดงดาวเหลือง" เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
 
สัดส่วนธง 2:3  ประกาศใช้5 กันยายน พ.ศ. 2488 (เวียดนามเหนือ)

2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

 สีแดงนั้นหมายถึงการต่อสู้เพื่อกู้เอกราชของชาวเวียดนาม

 สีเหลืองคือสีของชาวเวียดนาม

ส่วนดาวห้าแฉกนั้น เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่าหมายถึงชนชั้นต่างๆ ในสังคมเวียดนาม คือ
 
นักปราชญ์ ชาวนา ช่างฝีมือ พ่อค้า และทหาร
 
 
 
 
 
ธงชาติสิงคโปร์

เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ประกอบด้วยแถบสองสีแบ่งครึ่งกลางธง
 
แถบสีแดงอยู่ด้านบน แถบสีขาวอยู่ด้านล่าง ที่มุมธงบนด้านคันธงมีรูปพระจันทร์เสี้ยว
 
ถัดจากรูปดังกล่าวมีรูปดาวห้าแฉก 5 ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า รูปเหล่านี้เป็นสีขาว 

ธงนี้เริ่มใช้เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2502 ซึ่งเป็นปีที่สิงค์โปร์ได้สิทธิปกครองตนเองจาก
 
จักรวรรดิอังกฤษ และถือเป็นธงชาติของรัฐเอกราชเมื่อสิงคโปร์ประกาศเอกราชใน
 
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2508

สีแดง หมายถึงภราดรภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้า

สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาล

รูปพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น หมายถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้น

ดาว 5 ดวง หมายถึงอุดมคติ 5 ประการของชาติ ได้แก่ ประชาธิปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า
 
ความยุติธรรม และความเสมอภาค
 
 
 
 
 


ธงชาติมาเลเซีย หรือ ยาลูร์ เกมิลัง (มาเลย์: Jalur Gemilang มีความหมายว่า
 
ธงริ้วแห่งเกียรติศักดิ์) ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน พื้นสีแดงสลับสีขาวรวม
 
14 แถบ แต่ละแถบมีความกว้างเท่ากัน ที่มุมธงด้านคันธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินกว้าง
 
8 ใน 14 ส่วนของผืนธงด้านกว้าง และยาวกึ่งหนึ่งของผืนธงด้านยาว ภายในบรรจุเครื่อง
 
หมายพระจันทร์เสี้ยวและดาว 14 แฉก ที่มีชื่อว่า "บินตัง เปอร์เซกูตัน หรือ "ดาราสหพันธ์"

ริ้วสีแดงและสีขาวทั้ง 14 ริ้วซึ่งมีความกว้างเท่ากัน หมายถึงสถานะอันเสมอภาคของรัฐ
 
สมาชิกทั้ง 13 รัฐ และรัฐบาลกลางที่กรุงกัวลาลัมเปอร์

ดาว 14 แฉกหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐดังกล่าวทั้งหมด

พระจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนาประจำชาติ

สีเหลืองในพระจันทร์เสี้ยวและดาราสหพันธ์คือสีแห่งยังดี เปอร์ตวน อากง ผู้เป็นประมุข
 
แห่งสหพันธรัฐ 

สีน้ำเงินนั้นหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซีย
 
 
 
 
 
 
 


ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ตอนต้นธงเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาว ภายในมีรูป
 
ดวงอาทิตย์รัศมี 8 แฉก ล้อมด้วยดาวห้าแฉก 3 ดวง ตามมุมของรูปสามเหลี่ยม รูปเหล่านี้
 
เป็นสีทอง ส่วนทีเหลือของธงนั้นเป็นแถบแบ่งครึ่งตามด้านยาวของธง 

ครึ่งบนพื้นสีน้ำเงิน ครึ่งล่างพื้นสีแดง ประกาศใช้ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1898 

 สามเหลี่ยมสีขาวเป็นเครื่องหมายแทนความเสมอภาคและภราดรภาพ 

สีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพ สัจจะ และความยุติธรรม 

สีแดงหมายถึงความรักชาติและความมีคุณค่า

รูปดวงอาทิตย์มีรัศมีแปดแฉกหมายถึงแปดจังหวัดแรกของประเทศ อันได้แก่ จังหวัดบาตังกาส,
 
จังหวัดบูลาคัน, จังหวัดคาวิเต,จังหวัดลากูนา, จังหวัดมะนิลา, จังหวัดนูเอวา เอคิยา,
 
จังหวัดปัมปังกา และจังหวัดตาร์ลัค ซึ่งพยายามเรียกร้องเอกราชจากสเปน

ดาวสามดวงหมายถึงหมายถึงการแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ
 
ได้แก่ เกาะลูซอน เกาะมินดาเนา และหมู่เกาะวิสายัน 

*หากแถบทั้งสองสีนี้สลับตำแหน่งกัน คือ แถบสีแดงอยู่บน แถบสีน้ำเงินอยู่ตอนล่าง
 
แสดงว่าประเทศฟิลิปปินส์อยู่ในภาวะสงคราม
 
 
 
 
 
 
 

ธงชาติอินโดนีเซีย หรือ ซังเมราห์ปูติห์  ธงที่มีต้นแบบมาจากธงประจำอาณาจักรมัชปาหิตใน
 
คริสต์ศตวรรษที่ 13 ลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงแบ่งเป็นสอง
 
ส่วนตามแนวนอน   ครึ่งบนสีแดง  ครึ่งล่างสีขาว  ประกาศใช้ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1945

สีแดง หมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพ

สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรม
 
 
 
 
 
 
ธงชาติไทย

ธงชาติไทย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธงไตรรงค์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 
ใช้สีหลักในธง 3 สี คือ สีแดง ขาว และน้ำเงิน ภายในแบ่งเป็นแถบ 5 แถบ แถบในสุดสีน้ำเงิน
 
ถัดมาด้านนอกทั้งด้านบนและล่างเป็นสีขาวและสีแดงตามลำดับ แถบสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่กว่า
 
แถบสีอื่นเป็น 2 เท่า ความหมายสำคัญของธงไตรรงค์นั้นหมายถึงสถาบันหลักทั้งสามของ

สัดส่วนธง 2:3  ประกาศใช้ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 (มีผลบังคับใช้ 30 วัน หลังจากประกาศ
 
ในราชกิจจานุเบกษา)

สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีให้แก่ชาติ 

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งศาสนาแ

สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet