อาเซียน คืออะไร

posted on 13 Aug 2013 20:17 by blog88 in Asean directory Asian, Knowledge
 
 
 
 
 

อาเซียน คืออะไร


                        สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อังกฤษ: Association of
 
South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) เป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ
 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า
 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย อาเซียนมีพื้นที่ราว 4,435,670
 
ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 620 ล้านคน
 
 
 
 
 
   อาเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ส.ค.2510 หลังจากการลงนามในปฎิญญาสมาคมประชาชาติแห่ง
 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Declaration of ASEAN Concord) หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า
 
ปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration)อาเซียนได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมี
 
รัฐสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม
 
วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกและการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และ
 
เปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ


โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งมี 5 ประเทศ 

ได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย 

ผู้แทนทั้ง 5 ประเทศที่ร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ คือ 

- .ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวง
 
พัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย

- นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย  

-นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ 

- นายนาซิโซ รามอส รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ 

- พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จากประเทศไทย 

หลังจาก พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิ่มขึ้นจนมี 10 ประเทศในปัจจุบัน

8 ม.ค.2527 บรูไนดารุสซาลาม

28 ก.ค. 2538  เวียดนาม

23 ก.ค. 2540 สปป.ลาว, พม่า

30 เม.ย. 2542 กัมพูชา

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน 

เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมใน
 
กลุ่มประเทศสมาชิกและการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และเปิดโอกาส
 
ให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติการค้าการลงทุนน แรงงาน เศรษฐกิจ
 
สังคม และวัฒนธรรม และความแข็งแกร่งของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รวมด้วยกัน 7ข้อดังนี้ 

 วัตถุประสงค์หลักที่กำหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration)
 
มี 7 ประการ ดังนี้

1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม

2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค

3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และ
 
ด้านการบริหาร

4. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย

5. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสาร
 
และปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิต

6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

7. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ


ตลอดระยะเวลา กว่า 40ปีที่มีการก่อตั้งอาเซียน ถือว่าได้ประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับ
 
จากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเเละความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาด้าน
 
สังคมและวัฒนธรรม  หวังว่า ภายในเวลาอันใกล้ที่เราจะมาร่วมเป็นประชาคมอาเซียน

จะสามารถทำให้ประเทศไทยเรารุ่งเรือง และเศณษฐกิจ ชีวิต ความเป็นอยู่
 
ของประชาชนชาวอาเซียน จะดีขึ้น
 
 
อาเซียน คืออะไร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet