ยุคก่อนประวัติศาสตร์

 
 
      ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (prehistory) มีความหมายคือ ช่วงเวลาที่ไม่มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆ
 
โดยมนุษย์ ในบางครั้งบางทีก็หมายถึงตอนที่ยังมไม่มีมนุษญ์อยู่บนโลกนิยามของ
 
ยุคก่อนประวัติศาสตร์คือ การกำหนดช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ได้แบ่งเอาไว้
 
ไม่เหมือนกันใน ประวัติศาสตร์ของแต่ละแหล่งได้แก่ กำเนิดโลก โดยแบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์
 
และ หินของโลก กำหนดให้เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีสิ่งมีชีวิต ที่เรียกว่าโฮโมเซเปียนส์ 
 
(ซึ่งถือได้ว่าบรรพบุรุษของมนุษย์) กำเนิดขึ้น
 
 
การแบ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์  

ยุคก่อนประวัติศาสตร์  แบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงตามหลักสากล นิยมแบ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์
 
ในช่วงเวลาที่มนุษย์ปรากฏขึ้นบนโลกแล้ว คือ 

ยุคหิน  และ ยุคโลหะ 

ยุคหิน (Stone Age) หมายถึง ช่วงเวลาสมัยมนุษย์โบราณสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยจากหิน
 
ไม้ และกระดูก หรือวัสดุอื่น ๆ ที่หาได้ทางธรรมชาติทั่วไป เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต โดยมีหิน
 
ลักษณะเฉพาะที่ใช้ในการตัดสิ่งของต่าง ๆ ที่เรียกว่าฟลินต์ (flint)นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจุดเริ่มต้น
 
ของยุคนี้เกิดอยู่ในช่วง 2-5 ล้านปีมาแล้ว ระยะเวลานั้นแตกต่างกันไปตามสถานที่พบซากวัสดุ 

แต่เนื่องจากไม่ได้มีการบันทึกหลักฐานในยุคนั้น (แหงละครับมนุษย์ยุคบรรพบุรุษเรายังบันทึกอะไร
 
ที่เก็บไว้ขนาดนั้นแน่นอน) 

และมนุษย์ก็ยังมีการใช้เครื่องมือที่ทำจากหินเป็นระยะเวลานานต่อมา

ยุคหินนั้นยังแบ่งออกได้เป็นอีก 3 ช่วงย่อยคือ
 
 

1.ยุคหินเก่า (Paleolithic age)

หมายถึง ยุคสมัยแรกซึ่งมีวัฒนธรรมไม่ค่อยจะดีนัก เป็นมนุษย์นีแอนเดอธัล (Neanderthal Man) 

กะโหลกศีรษะแบน หน้าผากลาด เริ่มรู้จักศิลปะวาดภาพสัตว์บนผนังถ้ำ เริ่มมีพิธีฝังศพ
 
อาศัยอยู่ในถ้ำมีการเขียนภาพฝาผนังใช่เครื่องมือหินแบบหยาบๆ และอารยธรรมต่าง ๆ ก็ไม่เจริญ
 
รุ่งเรือง ดังนั้นคนจึงหาวิธีปรับตัว เช่น ใช้หินทำเป็นอาวุธล่าสัตว์ และนำสัตว์มาฆ่าแล้วนำไปทำ
 
เครื่องนุ่งห่ม ยุคนี้อยู่ในช่วง 2.5 ล้าน - 1 หมื่นปีล่วงมาแล้ว
 
 

2.ยุคหินกลาง (Mesolithic age)

เป็นช่วงเวลาระหว่างยุคหินเก่ากับยุคหินใหม่ ในช่วงเวลาประมาณ 10,000 - 5,000 ปีที่แล้ว
 
เป็นช่วงที่ มนุษย์รู้จักการใช้วัสดุต่างๆมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ  และมาใช้ประโยชน์ทั้งด้านการ
 
ความสะดวกสบาย เพาะปลูกและชีวิตประจำวัน และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยหินก็มีความ
 
ประณีตมากขึ้น ตลอดจนรู้จักนำสุนัขมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในสมัยยุคหินกลาง มนุษย์รู้จักการ

เลี้ยงสัตว์และเริ่มมีการเพาะปลูกพืช  มนุษยืในยุคสมัยนี้ยังใช้ชีวิตเร่ร่อนไปเรื่อยตามแหล่งหา
 
อาหารเพราะในยุคนั้น ยังมีการล่าสัตว์เป็นปัจจัยหลักของการดำรงชีวิตอยู่
 


3.ยุคหินใหม่ (Neolithic age)

ยุคหินใหม่ ( Neolithic หรือ New Stone Age) อยู่ในช่วงเวลาประมาณ 5000 - 2000 ปีก่อน
 
คริสตกาล โดยเป็นช่วงเวลาระหว่างยุคหินกลางกับยุคโลหะซึ่งมนุษย์ในยุคนี้อาศัยรวมกัน
 
อยู่เป็นหมู่บ้าน เริ่มมีสังคมอยู่เป็นหลักแหล่งมีการทำ การเกษตรอย่างเป็นระบบ สามารถ
 
เพาะปลูกพืชและเก็บไว้เป็นอาหาร รู้จักทอผ้าและทำเครื่องปั้นดินเผา และเลี้ยงสัตว์ 

ซึ่งเป็นวิถี ที่เปลี่ยนจากยุคหินกลางอย่างสิ้นเชิงใน ด้านสังคมความเป็นอยู่และอาชีพยุคโลหะ 

โลหะชนิดแรกที่มนุษย์รู้จักนำมาหลอมเป็นเครื่องมือเครื่องใช้คือ ทองแดง ปรากฏหลักฐานใน
 
บริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรทิส นำทองแดงมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เมื่อประมาณ 4,000 ปี
 
ก่อนคริสต์ศักราช เป็นยุคที่คาบเกี่ยวกับยุค หินใหม่นั่นเอง


ยุคโลหะ (Metal Age) แบ่งออกเป็น 3 ยุคย่อยคือ ยุคทองแดงปนหิน ยุคสำริด และยุคเหล็ก

ยุคทองแดง
 


ยุคทองแดง (Chalcolithic Age) มนุษย์ยุคนี้ได้มีการนำทองแดงมาทำอาวุธ สิ่งของเครื่องใช้
 
และเครื่องประดับแต่ก็ยังคงมีเครื่องมือหินขัดใช้อยู่

 

ยุคสำริด (Bronze Age) คือยุคที่มนุษย์อาศัยอยู่เป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้น ดำรงชีวิตด้วยการเพาะปลูก
 
ปลูกข้าว มีการเลี้ยงสัตว์ ชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีขึ้นกว่ายุคหิน รู้จักการทำสำริดเป็นเครื่องประดับ
 
ยุคสำริดสิ้นสุดลงในช่วง 1206-1150 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จักรวรรดิฮิตไทต์
 
และอาณาจักรไมซีเนียล่มสลาย
 


ยุคเหล็ก (Iron Age) เกิดหลังจากยุคสำริดสิ้นสุดลงในช่วง 1206-1150 ปีก่อนคริสตกาล

 เป็นยุคที่มนุษย์เริ่มใช้เหล็กในการทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในการดำรงชีวิตแหล่งอารยธรรม
 
แห่งแรกที่สามารถผลิตเหล็กได้คือแหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียหรือก็คืออาณาจักรฮิตไทต์
 
เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสต์ศักราช หรือประมาณ 3,200 ปีมาแล้วโดยสรุปแล้ว ยุคเหล็กมีความ
 
แตกต่างจากยุคสำริดหลายประการ คือ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเหล็กทำให้เกิดการ
 
เพิ่มผลผลิต การผลิตเหล็กทำให้กองทัพมีอาวุธที่แข็งแกร่ง นำไปสู่พัฒนาการทางสังคมจน
 
กลายเป็นรัฐที่มีกำลังทหารที่แข็งแกร่งเข้ายึดครองสังคมอื่นๆ ขยายเป็นอาณาจักรในเวลาต่อมา


** การแบ่งช่วงเวลาก่อนยุคประวัติศาสตร์นั้น แต่ละโซนแต่ละที่แต่ละวัฒนธรรมนั้น ไม่เหมือนกัน
 
จากบทความนี้เป็นข้อมูลทั่วไปแบบสากล

หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากเรื่องประวัติศาสตร์ที่เรานำเสนอ
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet