สมัยประวัติศาสตร์ 

 
                   เป็นการแบ่งช่วงยุคเวลาเพื่อความเข้าใจของแต่ละท้องที่ ที่อาจจะไม่ตรงกัน
 
ซักเท่าไหร่ แต่ ตามหลักการแบ่งสมัยประวัติศาสตร์นั้น จะเป็นการที่มนุษย์เข้าใจในภาษา
 
มีการประดิษย์อักษร มีการจดบันทึกเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นหลักฐานปรากฏอย่างแน่ชัด

สังคม อารายธรรมต่างๆ สภาพความเป็นอยู่ เริ่มมีแบบแผนที่ขัดเจนกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์
 
 
ยุคประวัติศาสตร์ แบ่งออกได้ เป็น 4 ช่วงคือ ยุคสมัยโบราณ , ยุคสมัยกลาง , ยุคสมัยใหม่,
 
ยุคสมัยปัจจุบัน
 


ยุคโบราณ

สมัยโบราณ (Ancient history) ในทางเป็นสากล จะหมายถึง ช่วงเวลาที่มนุษย์รู้จักการ
 
ตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง สร้างอารยธรรม วัฒนธรรม อักษรต่างๆ ขึ้นมา ซึ่งในแต่ละเขตแต่
 
ละที่แต่ละประเทศหรืออาณาจักร สมัยโบราณจะมาถึงเร็วหรือช้า จะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับว่า
 
ช่วงเวลาใดทีอาณาจักรนั้นอยู่ในช่วงสร้างและประดิษฐ์อารยธรรมที่จะเป็นหลักฐานยืนยัน
 
ได้ว่าอารยธรรมของประเทศนี้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ช่วงเวลานั้น ของประเทศนั้น ก็จะจัดอยู่ใน
 
ช่วงสมัยโบราณ สมัยโบราณโดยเฉลี่ยของโลกจะตรงกับ 3,500 ปีก่อนคริสตกาล -
 
ค.ศ. 476 เพราะในช่วงเวลาดังกล่าว อารยรรมที่โด่งดังจำนวนมากของโลกถือกำเนิด
 
ในช่วงนี้ เช่น อารยธรรมโรมัน กรีก เมโสโปเตเมีย จีน อียิปต์ ฯลฯ นักประวัติศาสตร์ทั่วโลก
 
จึงกำหนดช่วงเวลาดังกล่าวให้เป็นสมัยโบราณโดยเฉลี่ยของโลกสมัยโบราณโดยเฉลี่ย
 
ของโลก สิ้นสุดใน ค.ศ. 476 เมื่อจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายลง
 
เหลือแต่จักรวรรดิโรมันตะวันออก


ยุคกลาง 

ยุคกลาง ( Medieval Age) หรือ สมัยกลาง (Middle Ages) คือช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ยุโรป
 
ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยปกติแล้วเริ่มนับตั้งแต่การล่มสลายลงของ
 
จักรวรรดิโรมันตะวันตก (การสิ้นสุดของสมัยคลาสสิก) จนถึงจุดเริ่มตั้นของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
 
และยุคแห่งการสำรวจ ซึ่งเป็นยุคที่นำไปสู่ยุคสมัยใหม่ในเวลาต่อมา สมัยกลางคือช่วงเวลา
 
ตรงกลางของกระบวนการเปลี่ยนผ่านในประวัติศาสตร์ตะวันตกคือ สมัยคลาสสิก, สมัยกลาง
 
และสมัยใหม่ นอกจากนี้สมัยกลางยังถูกแบ่งออกเป็นสามช่วงเวลาคือ ยุคกลางตอนต้น
 
(Early Middle Ages), ยุคกลางตอนกลาง (High Middle Ages) และยุคกลางตอนปลาย
 
(Late Middle Ages)


ยุคใหม่ 

สมัยใหม่   ยุคสมัยนี้มีการนำเอาเทคโนโลยี ความเจริญก้าวหน้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
 
สูงสุดเป็นยุครุ่งเรืองของนักประดิษย์ ยุคนี้เป็นยุคแห่งการพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่สามารถ
 
ลบล้างความงมงายในความเชื่อหลายๆอย่างของผู้คนลงได้นักวิชาการได้กำหนด
 
ช่วงเวลาที่เป็น "สมัยใหม่" ของสากลโลกไว้ให้เป็นช่วง ค.ศ. 1453-ค.ศ. 1945 โดย
 
เริ่มนับจากการล่มสลายของจักรวรรดิไบแซนไทน์และสิ้นสุดลงหลังสงครามโลกครั้งที่2
 
ยุตินับตั้งแต่สมัยกลางตอนปลายเป็นต้นมา ผู้คนเริ่มสงสัยในความเชื่อและเนื้อหาตำรา
 
เรียนแบบเก่า ๆ ที่เชื่อกันมายาวนาน และไม่นาน ความเชื่อเก่าๆ และอำนาจการปกครอง

ที่เด็ดขาดของศาสนจักรเริ่มเสื่อมถอยลง ประชาชนผู้คนได้รับผลของการกระทำว่า
 
ตัวเองนั้นสามารถกำหนดสิ่งต่างๆในชีวิตเองได้ไม่ใช่แค่เชื่อโชคลาง เพียงอย่างเดียว
 
จึงเริ่มดิ้นรนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า และมีการคิดค้นทฤษฎี สิ่งประดิษฐ์ รวมไปถึงศิลปะขึ้นมากมาย 

ทำให้เข้าสู่สมัยใหม่ในที่สุด


ยุคปัจจุบัน

สมัยปัจจุบันเป็นช่วงที่มีการนำเทคโนโลยีขั้นสูง การศึกษา การค้นคว้าเข้ามาใช้เข้ามี
 
บทบาทต่อการดำรงชีวิตกันอย่างมาก รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นเปลืองที่สุด
 
(ตามความเจริญก้าวหน้า) ซึ่งเป็นช่วงที่แต่ละอารยธรรมจะมีเทคโยโลยีเข้ามาใช้อย่าง
 
แพร่หลาย และมีการตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี และการใช้เพื่อห่ำหั่นกันเอง
 
เกิดการต่อสู้กันอย่างรุนแรงของอารยธรรมต่างเขตต่างที่กันหรือแม้กระทั่งบ้านใกล้เรือนเคียง
 
กันเอง แต่เทคโนโลยีในยุคนี้ก็ได้สร้างความสะดวกสบายของมนุษย์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

นักประวัติศาสตร์ได้กำหนดช่วงเวลาที่เป็น "สมัยปัจจุบัน" ของสากลโลกไว้ให้ตรงกับ
 
ค.ศ. 1945 จนถึงปัจจุบันนี้ โดยเริ่มนับจากการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สอง
 
เป็นต้นมาในสมัยใหม่ เป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างเทคโนโลยี และการค้นพบทฤษฎี
 
ความรู้ต่างๆ มากมาย แต่ทว่า การใช้เทคโนโลยีอย่างขาดจิตสำนึกทำให้เทคโนโลยีถูก
 
ใช้ไปในทางไม่ดีในช่วงปลายของสมัยใหม่ เกิดการแข่งขันสะสมและประดิษฐ์

อาวุธอันร้ายแรงของประเทศต่างๆ จนนำไปสู่สงครามโลกถึง 2 ครั้ง ในเวลาเพียง 31 ปี
 
มีผู้เสียชีวิตรวมกว่า 100 ล้านคน เป็นความสูญเสียของมนุษย์ ที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์และ
 
การกระทำของมนุษย์ด้วยกันเอง หรือในทางที่ดีก็ทำให้มนุษย์มีการศึกษาที่ดีขึ้นฉลาดขึ้น
 
รวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ต่อยอกมาจากยุคต่างๆ ทันสมัยมากขึ้น
 
ทั้งเครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการแพทย์ การคมนาคม  และอื่นๆอีกมากมาย


หวังว่าในอนาคต จะมีแต่สิ่งดีๆเพื่อนำพายุคปัจจุบันที่เราอยู่นั้น รุ่งเรืองทางด้าน สังคม
 
เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet