ศักราช

 
 
                    การนับศักราชเป็นการ แสดงถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ช่วงเวลาที่พูดถึง
 
เหตุการณ์ต่างๆว่าอยู่ในช่วงใดโดยระบุ บ่งชี้เป็นจำนวนปีศักราชแตกต่างกันไปแล้วแต่ละท้องที่
 
แต่ละความเชื่อหรือแต่ละผู้นำ ซึ่งมีการนับก่อนหลังแตกต่างกัน ประวัติศาสตร์ก็แตกต่างกัน
 
ดังนั้นเราจึงควรรู้ว่าการนับประวัติศาสตร์แบบไหน เป็นอย่างไร

เริ่มจากอะไร ทั้งของไทยและสากล วันนี้ทาง บล็อกจะมานำเสนอข้อมูลกันว่าการนับศักราชนั้น
 
มีแบบไหนอย่างไรกันบ้าง


• แบบสากล

  - ค.ศ. หรือ ศริสต์ศักราช  หมายถึงการนับศักราชช่วงเวลานี้เริ่มนับโดยเริ่มตั้งแต่ปีที่พระเยซู
 
ประสูติเป็นปี ค.ศ. 1ซึ่งถ้ามีเหตุการณ์ก่อนหน้านั่นคือก่อนหน้าพระเยซูประสูติ ให้เรียกว่าก่อน
 
คริสตกาลหรือก่อนคริสต์ศักราช


  - พ.ศ. หรือ พทุธศักราช เป็นศักราชที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศหรือภูมิภาคแถบที่มี
 
การนับถือศาสนาพุทธ ถือว่าเป็นการนับศักราชของไทยด้วยก็ว่าได้ของไทยนั่นใช้กันมาตั้งแต่
 
สมัยอยุธยา และใช้อย่างเป็นทางการในยุครัตนโกสินทร์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
 
เจ้าอยู่หัวจนมาถึงเดี๋ยวนี้  พุทธศักราชนั้นจะเริ่มนับเมื่อตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน
 
ไปแล้วครบ 1 ปี เป็น พ.ศ. 1
 

  -  ฮ.ศ. หรือ ฮิจเราะห์ศักราช ฮิจเราะห์มาจากภาษาอาหรับ แปลว่า การอพยพเป็นการนับ
 
ศักราชในประเทศที่มีการนับถือศาสนาอิสลามโดยเริ่มนับ ฮ.ศ. 1 

เมื่อท่านนบีมูฮัมหมัดนำเหล่าสาวกอพยพจากเมืองเมกกะไปยังเมืองเมดินา ตรงกับพุทธศักราช
 
1165 • แบบไทย  
 
มีการนับแบบ พ.ศ. แต่เราได้พูดไปในหัวของสากลไปแล้ว เลยจะมาดูส่วนที่เหลือต่อจาก
 
พ.ศ. กันเลย


  -  ม.ศ. หรือ มหาศักราช   มหาศักราชถูกตั้งขึ้นโดยพระเจ้า กนิษกะแห่งราชวงศ์กุษาณะ
 
กษัตริย์ผู้ครองอินเดียโดยเริ่มภายหลังพุทธศักราช 622 (มหาศักราชตรงกับ พ.ศ. 622)  
 
ใช้แพร่หลายในช่วงของอาณาจักรสุโขทัยและอยุธยาตอนต้น


  -  จ.ศ. หรือ จุลศักราช  เป็นศักราชที่เริ่มเมื่อ พ.ศ. 1181 เดิมเข้าใจกันว่าเป็นศักราชของ
 
พม่าปรากฏอยู่ตามตำราโหราศาสตร์ แต่ทว่าปีที่ตั้งจุลศักราชนั้น เป็นเวลาก่อนปีที่พระเจ้า
 
อโนรธามังช่อ จะประสูติ เมื่อไทยอโยธยารับศักราชนี้ไปใช้ เลยเกิดความเชื่อกันว่าเป็นศักราช
 
ของชาวพม่า   แต่เขตแคว้นรัฐที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ อาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัย
 
สมัยหลัง และอาณาจักรอยุธยาใช้เล่าเหตุการณ์ยุคปีในจารึก ตำนาน จดหมายเหตุ พงศาวดาร
 
บันทึกหลักฐานต่าง จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกาศยกเลิก
 
และมีการใช้รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) ขึ้นมาแทนที่


  - ร.ศ. หรือ รัตนโกสินทร์ศก  เริ่มนับตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นปีแรก พ.ศ.2324
 
เป็น ร.ศ. 1 รัตนโกสินทรศกเริ่มมีการใช้ครั้งแรกรัตนโกสินทรศกเริ่มนับเป็น 1 ตั้งแต่ พ.ศ. 2325
 
ดังนั้นจึงไม่มีรัตนโกสินทรศก 0พ.ศ. 2432 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงให้ยกเลิกมาใช้แบบพุทธศักราช
 
เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงหลักฐานหรือประวัติศาสตร์แต่ยังคงให้ขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 เมษายน
 
เหมือนเดิม  จนถึง  พ.ศ.2484  จอมพล ป. พิบูลสงครามจึงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม
 

  - ศักราชจุฬามณี หรือเรียกอีกอย่างว่า ศักราชกฎหมายเป็นคำระบุศักราชที่พบในตำรา
 
หนังสือไทยเก่าๆ ศักราชชนิดนีสันนิษฐานว่าเกิดในสมัยของพระเจ้าปราสาททอง   แต่ไม่ได้รับ
 
ความนิยมใช้เกณฑ์เลข 258 ลบ ผลลัพธ์เป็นจุลศักราช แล้วจึงแปลงจุลศักราชเป็นพุทธศักราช 


หลักการเทียบศักราช

การทำให้ศักราชอื่นๆเป็นพุทธศักราช                - การทำให้พุทธศักราชเป็นศักราชอื่นๆ

ม.ศ. + 621 = พ.ศ.                                                พ.ศ. - 621 = ม.ศ.

จ.ศ. + 1181 = พ.ศ.                                              พ.ศ. - 1181 = จ.ศ. 

ร.ศ. + 2324 = พ.ศ.                                               พ.ศ. - 2324 = ร.ศ.    

ค.ศ. + 543 = พ.ศ.                                                พ.ศ. - 543 = ค.ศ. 

ฮ.ศ. + 1122 = พ.ศ.                                              พ.ศ. - 1122 = ฮ.ศ.    
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet