บทความ

 
 
               บทความ (article) หมายถึง งานเขียนอีกรูปแบบนึงเพื่อนำเสนอแนวทางความคิด
 
หรือบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆ จากผู้เขียนไปยังผู้อ่าน ซึ่งในปัจจุบันสิ่งที่เรียกว่าบทความนี้งานเขียน
 
แบบนี้ ข้อมูลข้อเท็จจริงอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ขึ้นอยู่กับการนำเสนอของคนเขียนว่าจะมา
 
แนวทางให้ความรู้ สร้างสรรค์หรือบิดเบือน ปลุกปั่น ฉะนั้น การรับสื่ออย่างบทความในที่ต่างๆ ทั้ง
 
วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆหรือในโลกอินเตอร์เน็ต นั้น ผู้อ่านควรมีการ คิด วิเคาระห์ แยกแยะ ด้วย
 
ตนเองให้ดีก่อนเชื่อหรือตกเป็นเครื่องมือ ของบางกลุ่มบุคคล
 
 
 
               ประเภทของบทความ
 
 
ประเภทของบทความนั้นมีหลากลายแบบแล้วแต่ข้อมูลของแต่ละที่
 
 
 
1.บทบรรณาธิการ เป็นบทความที่ใช้เขียน สนับสนุนเห็นด้วยหรือโต้แย้งในแนวทางของ
 
การเขียนบทความเรื่องนั้นๆ หรือจะเรียกว่าบทนำก็ได้2.บทความเชิงวืเคราะห์วิจารณ์  เป็นการนำข้อมูลต่างๆมาเขียนเรียงเรียงโดยการใช้หลัก
 
เหตุผลทั่วไป หรือของตัวเองเป็นหลักในการเขียน อธิบายเหตุผลต่างๆในสิ่งที่ได้รับรู้ข้อมูล
 
ได้วิเคราะห์มาแล้วว่าน่าจะเป็นแบบอย่างนี้แล้วนำมาวิจารณ์ว่า ดีไม่ดีหรือเป็นยังไง
 
ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนว่ารู้สึกอย่างไรกับข้อมูลหรือเรื่องที่ตัวเองนำมา
 
ทำบทความวิจารณ์เหล่านั้นแน่นอนว่าผู้อ่านมีสิทธิที่จะเชื่อหรือม่ก็ได้และมีสิทธิที่จะวิเคราะห์
 
วิจารณ์ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นในรูปแบบของตัวเองที่อาจจะไม่ตรงกับผู้เขียน 3.บทความสัภาษณ์  เป็นบทความในแนวการตั้ง คำถามต่อคนที่เราไปสัมภาษณ์ความคิดเห็น
 
ของบุคคลที่เราไปสัมภาษณ์ผู้เขียนบทความแนวนี้ควรทำการบ้านในเรื่องข้อมูลส่วนตัวของ
 
บุคคลที่จะไปสัมภาษณ์ หรือหาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย หรือจะเป็นคำถามเด็ดๆ เจาะลึกแบบที่
 
ผู้อ่านหรือผู้ติดตามสนใจเพื่อความน่าสนใจของบทความยิ่งขึ้น
 


4.บทความวิชาการ เป็นบทความที่นำเสนอ ข้อมูลในเชิงวิชาการความรู้หลักการต่างๆที่
 
ได้รับการกลั่นกรอง ถกเถียงด้วยเหตุด้วยผลทดลอง วิจัย วินิจฉัย หรือรายการทางวิชาการ
 
รับรองผลต่างๆมาเรียบร้อยแล้ว บทความประเภทนี้เป็นการอธิบายสาระ ความรู้

เพื่อนำเสนอให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน
 
 

5.บทความแนะนำความรู้ทั่วไป เป็นบทความที่พูดถึงเรื่องทั่วไป เป็นการแนะนำสิ่งต่างๆ
 
ที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอ อาจมาจากประสบการณ์ หรือข้อมูลที่ผู้เขียนได้ไปหามาเพื่อแนะนำ
 
ภาษาที่ใช้อาจไม่เป็นทางการหรือจริงจังแบบ บทความทางวิชาการอาจเป็นแค่แแนวทาง
 
ไก่ไล่ เอ้ย (guideline) เพื่อเป็นการแนะนำผู้อ่าน
 


6.บทความชีวประวัติ เป็นบทควมที่นำเสนอ ประวิติบุคคลต่างๆซึ่งน่าสนใจ เป็นที่ชื่นชม
 
ยกย่องของคนส่วนใหญ่หรือเป็นบุคคลสำคัญ ที่มีคุณูปการ ต่อสังคมบ้านเมือง หรือผู้ที่
 
ประสบความสำเร็จในหลายๆด้าน เป็นการเขียนเล่าถึงตัวบุคคลเหล่านั้นเช่น ชีวิตส่วนตัว
 
ความเป็นมา ผลงาน ความคิดส่วนตัว หลักแนวทางการใช้ชีวิตการทำงาน และเรื่องราว
 
ที่อยู่ในความสนใจของตัวบุคคลนั้นต่อ สาธารณชน
 


7.บทความโปรโมท  เป็นบทความในแนวทางการโปรโมท ตัวบุคคล สินค้า สิ่งของ
 
สถานที่ท่องเที่ยว พูดถึงในด้านดีด้านมีประโยชน์ชื่นชม ในสิ่งที่เราต้องการโปรโมท
 
ลงในบทความเพื่อจุดประสงค์ต่างๆที่ผู้เขียนคาดหวังให้ผู้อ่านประทับใจในสิ่งที่บทความ
 
ที่เขียนและหวังผลในทางใดทางนึง ในการเขียนบทความ8.บทความสื่อสาร ใช้บทความนี้เพื่อต้องการบอกเล่าข่าวสาร สื่อสารถึงผู้อ่านให้รู้ข้อมูล
 
ความเป็นไปในเรื่องที่ผู้เขียนนำเสนอเป็นเหมือนกับจังความเคลื่อนไหว อัพเดตข่าวสารต่างๆ
 
ให้ผู้อ่านได้รู้ในเรื่องที่สนใจอยู่ว่ากำลังทำอะไร ไปถึงไหนแล้ว

 

9.บทความโต้แย้งและกระตุ้นจิตสำนึก  เป็นบทความที่พูดถึงการรวมตัวหรือการโต้แย้งสิ่ง
 
ที่ผู้เขียนเห้นว่าไม่เหมาะไม่ควรหรือเป็นสิ่งไม่ดีในความคิดเห็นของเขา โดยพิมพ์หรือเขียน
 
เอาไว้เพื่อเป้นประเด็นสนใจให้ผู้ที่เห็นและรู้สึกเดียวกันได้เข้ามาอ่านเพื่อต่อยอด และบทความ
 
กระตุ้นจิตสำนึก เช่นพฤติกรรมแย่ๆที่เป้นวัฒนธรรมที่ไม่ดีในสังคมผู้เขียนก็สามารถนำ
 
ขึ้นมาเป้นประเด็นชี้ให้เห็นถึงข้อโต้แย้งที่กำลังเกิดขึ้นในเรื่องราวต่างๆ เพื่อชี้นำบุคคลหรือ
 
ผู้อ่านให้คล้อยตาม ไปในความคิดตัว สามารถใช้ในทางที่ดีงามหรือบิดเบือนเข้าข้างตัวเอง
 
ได้ทั้ง 2 อย่าง


10.บทความเชิงเปรียบเทียบ  เป็นบทความที่นำเอา ลักษณะต่างๆที่ผู้เขียนกล่าวถึงมา
 
เปรียบเทียบให้เห็นข้อดีข้อด้อยของแต่ละอย่างมักออกแนวทางโปรโมทไปด้วยในตัวหรือ
 
เป็นแบบชี้นำเพื่อให้ผู้อ่านตัดสินใจมักยกเหตุผลและความเห้นส่วนตัวมาประกอบในตอนท้าย
 
อีกด้วย
 
 
 
***ประเภทของบทความแบ่งตามเนื้อหาขึ้้นอยู่ว่าในลักษณะใด และแต่ลักษณะแต่ละ
 
ประเภทไม่ตายตัวแล้วแต่บทความที่เราเขียน
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet