อินโดจีน (Indochina)

posted on 21 Feb 2014 22:49 by blog88 in Asean, KNOWLEDGE directory Knowledge
 
 
 
 
 
 

คาบสมุทรอินโดจีน

 
         คาบสมุทรอินโดจีน คือคาบสมุทรที่ยื่นออกมาจากผืนแผ่นดินของทวีปเอเชีย ซึ่งอยู่
 
ระหว่างอินเดีย และทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นเขตที่รับอารยธรรมและอิทธิพลจากจีนและอินเดีย
 
มาแต่ช้านาน ซึ่งในช่วงแรก อินโดจีน นั้นถูกใช้เรียกประเทศที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

คือ อินโดจีนของฝรั่งเศส อย่าง กัมพูชา เวียดนาม และ ลาว คือ อดีตประเทศในอาณา-
 
นิคมของฝรั่งเศสที่ใช้เรียกประเทศพวกนี้ว่าอินโดจีนซึ่งต่อมาใช้เรียกประเทศที่อยู่ใน
 
อิทธิพลทางอารยธรรมที่รับมาจากทางอินเดียมาเป็นส่วนใหญ่ อย่างไทย กัมพูชา ลาว 

ส่วนเวียดนามได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากจีนเป็นส่วนใหญ่ และเป็นชื่อที่ทาง
 
ตะวันตกในสมัยก่อนนั้นเข้ามาเพื่อล่าอาณานิคมเพราะแผ่นดินส่วนนั้นที่ยื่นมาอยู่ระหว่าง
 
มหาสมุทรอินเดีย และ ทะเลจีนใต้ จีงได้มีการนับประเทศเพิ่มขึ้น ปัจจุบัน ขอบเขตของ
 
 " อินโดจีน "จะครอบคลุม
 
 
 
ภาพแผนที่ อินโดจีน ในปี 1886 ซึ่งเป็นการเรียกตามแบบที่ 3 ในข้อมูลด้านล่าง
 
คาบสมุทรมลายู หรือ แหลมมลายู

ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ คือ ส่วนใต้สุดของประเทศพม่า

ตอนกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ภาคใต้ของประเทศไทย

ตอนใต้ทั้งหมด คือ ส่วนของประเทศมาเลเซีย เรียกว่า มาเลเซียตะวันตก (ซึ่งเป็นเพียง
 
ส่วนหนึ่งของคาบสมุทรมลายู)

เกาะที่อยู่ใต้สุด คือ ประเทศสิงคโปร์
 


ซึ่งสามารถนับได้เป็น 3 แบบคือ

 - แบบอาณานิคมเดิมของ ฝรั่งเศส  แบบนี้จะมีการเรียกแยกออกไปเป็น อินโดจีนของฝรั่งเศส

1.เวียดนาม

2.กัมพูชา

3.ลาว

- แบบพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ธรรมชาติ รวมกับ 3 ประเทศข้างต้นไปอีก (คาบสมุทรมลายู)

คือเป็นคาบสมุทรที่มันยื่นออกมาอยู่ระหว่างกึ่งกลางเส้นทางการเดินเรือจากจีนไปอินเดีย
 
สมัยที่ฝรั่งมันล่าอาณานิคมจึงเรียกว่า อินโดจีนซึ่งแบบนี้จะไม่ค่อย เป็นที่ยอมรับมากเท่า
 
แบบที่ 3 ที่ใช้อารยธรรมที่รับมาจากอินเดียและจีนเป็นตัวแบ่งแยก

1.ภาคใต้ของประเทศไทย

2.มาเลเซียตะวันตก (ปลายแหลมที่คิดกับภาคใต้ของไทย)

3.ประเทศสิงคโปร์ (ปลายสุดแหลมมลายู)

4.ส่วนใต้สุดของประเทศพม่า

บวกกับ 3 ประเทศอดีต อาณานิคมฝรั่งเศส
 
 

- แบบที่รับอารยธรรมจากฝั่งอินเดียและจีน ผสมผสานกันเป็นส่วนใหญ่
 
(ซึ่งส่วนมากนิยมนับกันแบบนี้มากที่สุด) 

1.ไทย

2.พม่า

3.เวียดนาม

4.กัมพูชา

5.ลาว

ไม่นับรวมมลายูซึ่งออกไปทางมุสลิม ไม่ใช่อารยธรรมจากจีน และ อินเดียวเป็นส่วนใหญ่
 
เหมือน 5 ประเทศข้างต้น
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet