จุดอ่อน - จุดแข็ง ประเทศบรูไน อาเซียน

 
    จุดอ่อนจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อยของประเทศบรูไนประเทศที่มีสวัสดิการให้ประาชนดี
 
ที่สุดในอาเซียนประเทศที่มีน้ำมัน เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวติดกับ
 
มาเลเซียและมีประชากรประมาณ 4 แสนกว่าคนเท่านั้น แน่นอนประเทศบรูไนมีน้ำมันเป็น
 
สินค้าส่งออกหลักและทำรายได้ให้แก่ประเทศมากมาย แต่ก็ต้องมี ข้อดี ข้อด้อย จุดอ่อน
 
จุดแข็ง เหมือนประเทศอื่นๆเช่นกันมาดูกันว่าบรูไนมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบประเทศอื่น
 
 
 
จุดแข็ง (จุดเด่น)
 

 - มีรายได้เฉลี่ยตัวหัวสูงเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน


 - มีเสถียรภาพทางการเมืองที่ดีและมั่นคง


 - ผู้ส่งออกน้ำมันและมีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับที่ 4 ในอาเซียน


 - ประเทศมีฐานะมั่งคั่งจากการส่งออกน้ำมัน


 - ทรัพยากรธรรมชาติอี่น ๆ ที่ยังคงมีมากมายเช่น ป่าไม้ แร่ธาตุ สัตว์น้ำ


 - ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาลฟรี การศึกษา รัฐให้เปล่าจนถึง
 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษา
 


จุดอ่อน (ข้อด้อย)
 

 - บุคลากรแรงงานน้อยเพราะประชากรน้อยและเป็นประเทศเล็ก


 - การคมนาคมโดยเฉพาะรถโดยสารประจำทางค่อนข้างน้อยและไม่ทั่วถึงเนื่องจาก
 
  ประชาชนบรูไนค่อนข้างมีฐานะ บ้านหลังนึงส่วนใหญ่จึงมีรถยนต์ส่วนตัวอย่างน้อย 1 คัน
 
  ถึง 2คันอยู่แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะลำบากพอสมควรโดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่รถหมด


 - พึ่งพาการส่งออกน้ำมันมากเกินอาจเกิดวิกฤตขาดแคลนพลังงานในอนาคตของบรูไน
 
   ทำให้ต่อไปเมื่อน้อมันลดลงอาจจะต้องปรับแผนการกันเป็นการใหญ่


 - ความมั่นคงทางอาหารยังไม่ดีพอ 


 - ตลาดผู้บริโภคมีขนาดเล็กเพราะมีประชากรประมาณแค่ 4 แสนคน


 - บรูไนค่อนข้างสนิทกับสิงคโปร์ในด้านการค้าลงทุนและเครือข่ายของเอกชน
 
   ถึงขนาดบรูไนมีความตกลงแลกเปลี่ยนเงินกับสิงคโปร์ทำให้เงินดอลลาร์บรูไน
 
   มีมูลค่าเท่ากับเงินดอลลาร์สิงคโปร์ และสามารถใช้แทนกันได้ เรื่องนี้ทำให้บรูไน
 
   ค่อนข้างเสียเปรียบที่จะติดต่อกับชาติอื่นเพราะค่อนข้างยึดติดกับสิงคโปร์อยู่
 
   หลายด้าน


 - ประชาชนส่วนใหญ่มีสวัสดิการที่ดีจากรัฐรวมถึงข้าราขการที่จะได้ดีกว่าอาชีพอื่น
 
   ทำให้มีผู้รับราชการเยอะ ทักษะในด้านวิชาชีพอื่น แรงงานบุคลากรนอกเหนือจาก
 
   ข้าราชการค่อนข้างน้อยจึงอาจเป็นปัญหาในอนาคตเรื่องฝีมือแรงงานเมื่อตอนที่
 
   พลังงานต่างๆหมดลงจะรับมืออย่างไร
 

สิ่งที่ต้องทำ

รัฐบาลของบรูไนได้รู้ถึงปัญหาที่ต้องเจออยู่แล้วจึงมีการสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมขนาดย่อม
 
พัฒนาฝีมือ การเกษตรกรรมในประเทศ และเน้นไปที่อุตสาหกรรมอาหาร ฮาลาลที่ตนเอง
 
ค่อนข้างจะถนัดและพยายามสร้างมาตราฐานที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจในการส่งออกไปยัง
 
ตะวันออกกลางหรือโลกมุสลิมอื่นๆ มีการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทน
 
ในตอนที่น้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักลดลงเรื่อยๆ ส่งเสริมพัฒนาภาคเกษตรโดยเฉพาะ
 
ข้าวพื้นเมือง (คือเน้นไปที่ความมั่นคงทางด้านอาหาร)
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

#5 By (141.0.15.212|49.229.115.240, 141.0.15.212) on 2015-09-08 08:50

#3 By (171.96.176.202|171.96.176.202) on 2015-09-05 10:42

#3 By (171.96.176.202|171.96.176.202) on 2015-09-05 10:42

#2 By (171.96.176.202|171.96.176.202) on 2015-09-05 10:42

#1 By 55555 (202.28.62.107|202.28.62.107) on 2015-02-14 13:39